برای هماهنگی پخش تبلیغ لطفا ایدی پیج کاری و بودجه تبلیغ خود را به ایدی زیر در تلگرام بفرستید.