ســرفصــل های آموزشــی

فصل اول:
 • داستان تبلیغاتچی
 • استراتژی تبلیغات
فصل دوم:
 • آماده سازی پیج فروشگاهی
 • آماده سازی پیج آموزشی
 • آماده سازی پیج خدماتی
فصل سوم:
 • خلاقیت و ایده پردازی
 • سناریو پست و ریلز
 • سناریو استوری
 • نکات سناریو نویسی
فصل چهارم:
 • مدیریت تبلیغات
 • انتخاب پیج/مدیریت بودجه و زمان
فصل پنجم:
 • تبلیغات بلاگری
 • تبلیغات واینری
 • نکات کلی تبلیغات بلاگری واینری
فصل ششم:
 • تبدیل بیننده به فالوور
 • تبدیل فالوور به مشتری
 • کمپین فروش
 • محتوای فروشنده
فصل هفتم:
 • قیمت هر فالوور
فصل هشتم:
 • ادمین تبلیغات
فصل نهم:
 • جمع بندی و سوالات پرتکرار

افتخــار همکــاری بــا:

ماهان تیموری
علی حاجی محمدی
مریم مبارکی
احمد کلاته
علیرضا مطلبی
شیوا کاظمی
مهبد مقدم